Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Δημοτικής Κατασκήνωσης

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011 11:41:40
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) συνολικώς θέσεων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για...

...την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Ιατρός 1

ΠΕ Νοσηλεύτρια 1

ΠΕ Εκπαιδευτικός Γυμναστής- (Αρχηγός) 1

ΠΕ Εκπαι/κός–Γυμναστής (Υπαρχηγός) για τις τρεις (3)

πρώτες περιόδους 1

ΠΕ Γυμναστές για τις τρεις πρώτες περιόδους 3

ΠΕ Γυμναστές για την 4Η περίοδο 2

ΠΕ Παιδαγωγός 1

ΔΕ Μάγειρας 1

ΥΕ Βοηθός Μάγειρα 1

ΥΕ Λαντζέρισες - Τραπεζοκόμοι 4

ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων 3

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 2

ΥΕ Μπουφετζής 1

ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος 1

ΔΕ Αποθηκάριος 1

ΔΕ Οδηγός 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και θα υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτ. Δικαίου, Αγ. Γεωργίου 40, ΤΚ 14234 Ν. Ιωνία, 2ος όροφος, τηλ. 213 2000421, 213 2000470).

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το Δήμο.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει από 30 ΜΑΙΟΥ έως 9 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Δημοτικής Κατασκήνωσης

Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: