Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στα ΚΕΠ Ηρακλείου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 14:12:12
Ο Δήµαρχος Ηρακλείου Αττικής Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07 (Κώδικας Δηµοτικών Υπαλλήλων)

2. Την µε αρ. 214/2011 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισµένου χρόνου δύο (2) µηνών.

3. Την υπʼαριθµόν Πρωτ/λου 33104/29940/06-09-2011 εγκριτική Απόφαση του

Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής.

Α Ν Α Κ Ο Ι ΝΩΝ Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ

Διεκπεραίωσης Πολιτών

3

• Απολυτήριο Λυκείου

• Η εµπειρία σε ΚΕΠ θα προσµετρήσει

για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση ΚΕΠ, Στ. Καραγεώργη 2 Τ.Κ. 14121.

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι για δύο (2) µήνες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγµένων και βεβαίωση εµπειρίας.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νση Δ/κων Υπ/σιων, στο Δηµαρχείο 2ος όροφος- οδός Στ. Καραγεώργη 2- τ.κ. 141 21 από 15-9-2011 έως και 20-9-2009.

Οι όροι και οι αµοιβές θα περιλαµβάνονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό σύµβασης εργασίας.

Η ανακοίνωση αναρτάται στο Δηµαρχείο του Δήµου Ηρακλείου Αττικής και στην ιστοσελίδα του Δήµου w.w.w. iraklio.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στα ΚΕΠ Ηρακλείου

Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: